Kiralama Sözleşmesi

1. TARAFLAR: 

İşbu sözleşme ………………………………………………….…………………………………………………………………… adresinde mukim ………………………………………………………………………………..’nun (bundan böyle kısaca CARWINGO olarak anılacaktır) sahibi olduğu web siteleri üzerinden, Araç Kiralamak isteyen Kullanıcıların Sistemi kullanmaları ile ilgili konuları tanımlamak üzere düzenlenmiştir. 

2. TANIMLAR:

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1. Site: CARWINGO tarafından oluşturulmuş, Araç Kiralama konusunda faaliyet gösteren web sitelerini, 

2.2. Çağrı Merkezi: CARWINGO tarafından oluşturulmuş, Kullanıcılar ve Üye İşyerleri ile telefon, e-mail vb. yöntemleri kullanarak iletişim sağlayan birimi,

2.3. Kullanıcı/Üye: siteler üzerinden sunulan hizmetlerden, bu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri, 

2.4. Üyelik Bilgileri: Kullanıcının/Üyenin Hizmete erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre ve sair bilgileri,

2.5. Üye İşyeri: Araç kiralama ve buna bağlı hizmetleri siteler aracılığıyla Kullanıcılara sunan tüzel kişileri, 

2.6. Taraflar: Sözleşmede muhatap kabul edilen Kullanıcı/Üye, Üye İşyeri ve CARWINGO ‘yu birlikte,

2.7. Hizmet: Kullanıcılar ile araç kiralama hizmeti sunan Üye İşyerlerinin site üzerinden bir araya getirilmesini,

2.8. Araç Kiralama Hizmeti:  Site üzerinden Üye işyerinin teşhir ettiği, Kullanıcıya ücreti karşılığında ve kiralama kapsamında kullanım hakkını sunduğu Karayolu Taşıma Araçları ile ilgili verdiği hizmetleri,

2.9. Kira Bedeli: sitelerde görülen kiralık aracın kullanımına karşılık Üye İşyeri tarafından belirtilmiş olan ve CARWINGO hizmet bedeli de dâhil olarak hesaplanacak olan tutarı, 

2.10. Kiralık Araç:  Kullanıcı ’nın Üye işyerlerine ait olan ve sitelerde, kiralama şartları ile araç bilgilerini görerek, kabul ederek ve kira bedelini ödeyerek kullanacağı araçları, 

2.11. Transfer Aracı: Site üzerinden seçilebilen ve transfer amaçlı olarak şoförlü hizmet kapsamında görüntülenebilen, Üye İşyerlerinin kullanma hakkına sahip olduğu, transfer hizmeti ile ilgili gereklilikleri yerine getirilmiş araçları,

2.12. Rezervasyon: Üye işyerlerinde kullanımı uygun görünen kiralık araçların kiralanmak üzere siteler aracılığı ile rezerve edilmesini,

2.13. Araç Kiralama Hizmet Sözleşmesi: Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında, hizmet başlangıcında düzenlenen sözleşmeyi

2.14. Depozito Bedeli: Araç Kiralama Hizmetinin başlangıcında, Üye İşyeri tarafından, kredi kartı üzerinden uygulanan, kiralama bitiminde de aralarında düzenlenen sözleşme kurallarına bağlı olarak iade edilen bedeli ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Kullanıcılara Siteler üzerinden Üye İşyerlerine ait Kiralık Araç ve Transfer Aracı seçeneklerinin sunulması, Kullanıcının Site üzerinden yazılı talep ve onayı ile, ilgili Üye İşyeri için rezervasyon yapılmasını ve bu işlemlerde tarafların bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. CARWINGO ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


4.1. CARWINGO, Üye İşyerlerine ait olan Kiralık Araçları ve Transfer Araçlarını Siteler üzerinden göstererek Kullanıcıların kiralayabilmesi ve hizmet alabilmesini sağlayan bir platformdur. Siteler üzerinden yapılan Rezervasyon ile başlayan, Kullanıcının almış olduğu hizmetin CARWINGO tarafından, hizmet içeriğinden müteselsil sorumlu olmaksızın takip ettiği bir süreçtir.

4.2. CARWINGO, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. CARWINGO, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, CARWINGO ‘nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, CARWINGO tarafından yapılabilir. Bu değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin zamanında yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir.

4.3. CARWINGO, Sitede yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya Üyelik Bilgilerini, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, kendi yükümlüklerini ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler yapmak üzere kullanma hakkına sahiptir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.4. CARWINGO, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. CARWINGO, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, CARWINGO ‘nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, CARWINGO tarafından yapılabilir. Bu değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin zamanında yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir.

4.5. CARWINGO, Kullanıcılar tarafından kullanılan, Sitelerin işleyişine ve/veya Sözleşme ve/veya Sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı, CARWINGO tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri tespit etmek, gerekli gördüğünde erişimden kaldırmak, Kullanıcıyı yazılı uyarmak, Kullanıcının Site kullanımına, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya sürekli olarak, son vermek hakkına sahiptir.

4.6. Taraflar hukuken bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişiler olup, CARWINGO Araç Kiralama şirketi ve/veya Üye İşyerinin acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir.

4.7. Siteler aracılığıyla Kullanıcıya kiralık araç temin edecek olan Üye İşyeri ile Kullanıcı arasında, siteler üzerinde tanımlı hizmetler ve ücretler üzerinden satış gerçekleştirilecektir. Araç Kiralama aşamasında, Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında düzenlenecek olan “Araç Kiralama Hizmet Sözleşmesi” ile Hizmetler (Kiralama içeriği, Akaryakıt ve Hasar uygulaması, Sigortalar, Ek Hizmetler, Ek Ücretler vb.) Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında düzenlenecek, gerçekleştirilen kiralama sözleşme ile ilgili CARWINGO sorumluluk taşımayacaktır. 

5. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1. Kullanıcı, Sitelerde işlem yaparken, Sitelerde ve Sözleşmede belirtilen şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, CARWINGO ‘nun, Üye İşyeri tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili hiçbir sorumluluğu olmadığını, CARWINGO ‘nun Üye İşyeri ile Kullanıcıları bir araya getirme niteliğinde olduğunu, Üye İşyerleri tarafından sağlanacak hizmetler ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını ve garanti vermediğini kabul ve beyan eder.

5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, yetkili bir mahkeme ve/veya resmi bir makam nezdinde, CARWINGO ‘nun Kullanıcıya ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerek hak sahibi diğer kişilere açıklamaya yetkili olacağını; bu sebeple CARWINGO ‘dan her ne nam altında olursa olsun tazminat dâhil herhangi bir ücret talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, CARWINGO ‘nun sunduğu hizmetlerden yararlanırken kullandığı Üyelik/Kullanıcı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden gizlenmesi, üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde doğacak işlemlerden tamamen sorumludur. Konu ile ilgili tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan CARWINGO doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

5.5. Kullanıcı, Siteler dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. CARWINGO, Kullanıcı tarafından siteler üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmaktan sorumlu olmadığı gibi, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğuna ilişkin olarak da hiçbir şekilde taahhüt veya garanti vermemektedir. CARWINGO, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcı Site üzerindeki işlemlerini sadece hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirebilecektir. Kullanıcının, Site dâhilinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, CARWINGO ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Siteler dâhilinde bulunan resim, metin vb. tüm verileri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. CARWINGO, Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Siteler üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7. Kullanıcı, Siteler üzerinden gerçekleştirilen hizmet alımı işleminin hiçbir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun Üye İşyerinin hizmetten vazgeçmesi sebebiyle CARWINGO ‘dan herhangi bir talep hakkı bulunmadığını, CARWINGO ‘dan, Üye işyeri yerine muadil hizmeti sağlamasını, buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini ve bu konudaki muhatabının Üye İşyeri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda CARWINGO ‘nun defter kayıtları ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, CARWINGO kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, satın alacağı hizmetlerin bedelleri ve Üye İşyerleri tarafından alınacak depozito bedelini ödemeye yeterli limiti bulunan kredi kartı kullanmak zorundadır. Üye İşyeri tarafından talep edilecek depozito bedeli, araç modeli ve kira süresine bağlı olarak değişebilecektir.

6. REZERVASYON:

6.1.1. Kullanıcı Rezervasyon esnasında Site üzerinde görüntülenen Kiralama Koşullarının tüm maddelerini kabul edip onaylayarak Rezervasyon işlemini kabul etmiştir.

6.1.2. Rezervasyonun geçerli sayılabilmesi için, CARWINGO tarafından Kullanıcıya teyit maksatlı, elektronik posta ve/veya SMS (kısa mesaj) ile teyit verilmesi gerekmektedir. Ödeme tahsil edilmiş olsa dahi, rezervasyon alınmıştır teyidi gelmeyen rezervasyonlar geçersizdir. 

6.1.3. Rezervasyonun oluşabilmesi için Kullanıcı Site üzerinden ödeme yapmak zorundadır.

6.1.4. Araç Kiralama Hizmet Sözleşmesi tamamen Kullanıcı ve Üye İşyeri arasında Kiralık Aracın teslim anında imza edilecek ve tarafların birbirine karşı hak ve sorumluluklarını kapsayacaktır.

6.1.5. Üye İşyeri ’ne, Kiralama başlangıcında yapılacak Depozito Ödemeleri, sadece Türk Lirası cinsinden Kredi Kartı ile gerçekleştirilebilecektir.

6.1.6. Rezervasyon İptali sadece Site üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Site üzerinden gerçekleştirilmeyen Rezervasyon iptalleri geçersiz sayılacak ve böyle bir durumda, aşağıdaki Madde 7.7. veya Madde 7.8. hükümleri uygulanacaktır.

6.1.7. Site üzerinden kiralanan araçların, iptal talebini aracın alış saatinden 48 saat öncesine kadar CARWINGO ’ya bildirilmesi halinde kiralama için ödenen toplam tutar 7 iş günü içerisinde kredi kartına iade edilecektir.

6.1.8. Kullanıcı tarafından bildirimde bulunmaksızın aracın gününde alınmaması veya iptal talebinin alış saatinden 48 Saatten kısa sürede bildirilmesi halinde, siteler üzerinden ödenen tutardan % 25 iptal iade kesintisi yaparak kredi kartına iade yapacaktır.

6.1.9. Rezervasyon İptali yalnızca Site üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Site üzerinden gerçekleştirilmeyen Rezervasyon iptalleri geçersiz sayılacak ve böyle bir durumda, işbu sözleşmenin 7.8.  hükmü uygulanacaktır. 

6.1.10. Kullanıcının, Siteler üzerinden Rezervasyon oluştururken girmiş olduğu bilgilerin doğruluğunu (İsim/Soy isim, iletişim bilgileri vb.) CARWINGO teyit etmek ile yükümlüdür. CARWINGO Kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu teyit edemiyor ise teslim saatine 24 saat kala Rezervasyon iptal edilir ve İptal İade Şartlarına göre Kullanıcı ’nın Siteler üzerinden yapmış olduğu ödeme kredi kartına iade edilir.

6.1.11. CARWINGO ve Üye İşyeri, Kiralama tarihi gelmeden önce, Rezervasyon iptal hakkını saklı tutar ve iptal edilen rezervasyonlar ile ilgili müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Bildirimsiz yapılan iptallerde, ücret iadesi ile birlikte, tahsil edilen kiralama bedelini aşmayacak şekilde tazmin etme hakkı saklıdır.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Genel Olarak; 

7.1.1. Araç kiralama hizmeti Kullanıcılara Üye İşyerleri tarafından verilmekte olduğundan, CARWINGO ‘nun bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının, üye işyeri ile imzalayacağı kira sözleşmesi ile ilgili olarak CARWINGO ‘nun hiçbir sorumluluğu yoktur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca, site aracılığıyla kullanıcılara Üye İşyerleri tarafından verilecek olan araç kiralama hizmetine ait tüm hukuki ve cezai sorumluluk üye işyerine aittir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu hususu kabul etmiş olacaktır.

7.1.2. CARWINGO, Kullanıcıların Site üzerinden aktardıkları bilgilerin üçüncü şahısların ellerine geçmesini önlemek için veri transferini mevcut güvenli yöntem olan SSL güvenlik yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedir.

7.1.3. CARWINGO, Sitelerde doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans vb. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. CARWINGO, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup CARWINGO ‘nun bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.1.4. Siteler üzerinde Üye İşyerlerinin oylandığı bir değerlendirme ve puanlama sistemi bulunabilir. Kullanıcı, Sistem kapsamındaki değerlendirmelerini etik, ahlak ve hukuk kurallarına uygun olarak yapacağını, CARWINGO ‘nun bu kapsamda her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Site kurallarına uymayan Kullanıcıların Site kullanımına ve/veya üyeliğine geçici veya sürekli olarak son verilebilecektir.

7.2. Fikri Mülkiyet Hakları:

7.2.1. Siteler dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitelerin tüm elemanları (veri tabanı, ara yüzü, metin, görsel, html kodu, diğer kodlar vb.) (Hepsi birden CARWINGO ‘nun telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) CARWINGO ‘ya ait ve/veya CARWINGO tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Kullanıcı, CARWINGO ‘nun hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildir. İşbu Sözleşme hükümleri dâhilinde CARWINGO tarafından izin verilen durumlar haricinde CARWINGO ‘nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.2.2. İşbu Sözleşme hükümleri dâhilinde CARWINGO tarafından yazılı olarak önceden yetki verilmediği hallerde CARWINGO; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Sitedeki başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Fikri Mülkiyet Hakları:

7.3. Gizlilik:
CARWINGO ‘nun Gizlilik Politikası gereği, taraflar arasında, bilgilerin gizlenmesi ve saklanması ile ilgili ayrı bir Gizlilik Sözleşmesi düzenlenmektedir.

7.4. Sözleşme Değişiklikleri:

CARWINGO, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.5. Mücbir Sebepler:
Doğal afet, isyan, savaş, grev, altyapı sorunları, internet arızaları, CARWINGO ‘nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan haller de dahil olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan hallerde CARWINGO işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır.

7.6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki:
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.7. Süre ve Fesih:

7.7.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek süresiz olarak akdedilmiştir.

7.7.2. CARWINGO, Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerini ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin diğer kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, diğer tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir:

7.7.2.1. Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Sitelerin işleyişini manipüle etmesi,

7.7.2.2. Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

7.7.2.3. Kullanıcının üçüncü kişi haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan işlemlerde bulunması,

7.7.2.4. Kullanıcının edindiği hizmetleri yasa dışı eylemlerde kullanmaya teşebbüs etmesi veya kullanması,

7.7.2.5. CARWINGO, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere Kullanıcıyı bilgilendirerek istediği sözleşmeyi fesih etme ve üyeliği sonlandırma, hesaba erişimi durdurma hakkını saklı tutar. CARWINGO, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük doğmayacak şekilde, istediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın CARWINGO Hizmetlerini ve/veya CARWINGO sitelerini kullanmayı askıya alabilir.

7.8. Tebligat:

7.8.1. İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Kullanıcının belirtilen elektronik posta adresi, Sitelere kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresidir.

7.8.2. Kullanıcı elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, CARWINGO ‘ya yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

7.8.3. Ancak işbu Sözleşme gereği Kullanıcıya yapılacak her hangi bir bildirimin yasal olarak Kullanıcının ikametgâh adresine yapılması gerekir ise, aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça, CARWINGO ‘nun Sitelerde belirttiği adres ve Kullanıcının araç kiralarken veya üye olurken vermiş olduğu adres kanuni tebligat adresleri sayılacaktır.

7.9. Yürürlük:

İşbu Sözleşme Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İş bu Sözleşme toplam 5 (beş) sayfa ve 7 (yedi) ana ve alt maddeler üzerinden düzenlenmiştir.

Whatsapp Telefon